Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Ο Προστάτης και Ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Άγιος Απόστολος Παύλος – Το εόρτιο μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φ.Ν.-Θ

Αναρτήθηκε στις 25/06/2024

Ψάλλει, ένας από τους υμνωδούς της αγίας μας Εκκλησίας σε ένα από τα τροπάρια του όρθρου της εορτής των πρωτοκορυφαίων αγίων Αποστόλων για τον απόστολο των Εθνών άγιο Παύλο :

«Συ είσαι αυτός που κλήθηκες από τον ύψιστο Θεό, και όχι από τους ανθρώπους, όταν το επίγειο σκοτάδι μαύρισε τα μάτια του σώματός σου, παρουσιάζονταςπροςόλουςτηνσκυθρωπότητατηςασεβείας, τότεπουτοουράνιοκαιάκτιστοφωςάστραψεμέσαστηδιάνοιάσουκαιανεκάλυψετηνωραιότητατηςευσεβείας. Απόαυτότογεγονόςεγνώρισεςαυτόνπουσεέβγαλεαπότοσκοτάδι, πουείναιτοφως, οΧριστός, οΘεόςμας. Αυτόνναικετεύηςνασώσηκαιναφωτίσητιςψυχέςμας» (ύμνος από τους αίνους της εορτής).

Σήμερα, μέσα στην λειτουργική ζωή της εκκλησίας μας, πανηγυρίζει η Ορθοδοξία αυτή την περίοδο την ιερά και πανσέβαστη μνήμη των αγίων αποστόλων, με πρώτους τον Πέτρο και τον Παύλο. Οι ύμνοι που αναφέρονται και έχουν καταγραφεί γι’ αυτούς είναι εκείνοι που κάθε χρόνο αυτή την περίοδο μας οδηγούν και μας κατευθύνουν σε δρόμους πνευματικούς και δυνατούς γεμάτους από τα κατορθώματα, τους αγώνες, τους κόπους, τις θυσίες και τα έργα τους μέσα στην αγάπη του Χριστού (Β’ Κορ. 11, 24-30), αυτού που πρώτος μας αγάπησε όλους (Α’ Ιω. 4, 19).

Γράφει κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (349-407 μ.Χ.), αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως στην πρώτη ομιλία του για τον απόστολο Παύλο, συγκρίνοντάς τον με τους αγίους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης : «Θα μπορούσα και τον Ιησού του Ναυή να σας παρουσιάσω και τον Σαμουήλ και τους άλλους προφήτες. Αλλά για να μη κάνωμε εκτενέστερο τον λόγο, ας ασχοληθούμεμετουςκορυφαίουςαπόαυτούς. Επειδήότανφανείανώτεροςαπόαυτούςδεναπομένεικαμμίααμφισβήτησηγιατουςάλλους. Ποιοίλοιπόνείναιοικορυφαίοι; Ποιοί άλλοι μετά από αυτούς, παρά ο Δαβίδ και ο Ηλίας και ο Ιωάννης; Από αυτούς ο ένας είναι πρόδρομος της πρώτης και ο άλλος της δευτέρας παρουσίαςτουΚυρίου. γι’αυτόκαιείχαντηνίδιαπροσωνυμία. ΠοιολοιπόνήταντοεξαιρετικόχάρισματουΔαβίδ; ΗταπεινοφροσύνηκαιηαγάπηπροςτονΘεό. ΚαιποιοςεπέτυχεπερισσότεροκαιποιοςδενήτανκατώτεροςαπότηνψυχήτουΠαύλουσεαυτάταδύο; ΚαιποιοήταντοθαυμαστότουΗλία; Μήπωςτοότιεκλεισετονουρανόκαιέφερεπείνακαικατέβασεφωτιά; Εγώβέβαια δεν το νομίζω, αλλάτοότιαφοσιώθηκεμεζήλοστοΘεόκαιήτανισχυρότεροςαπότηνφωτιά. ΑλλάεάνπροσέξηςτονζήλοτουΠαύλου, θαδηςότιτόσουπερέχει, όσουπερείχεεκείνοςτωνάλλωνπροφητών. Τιλοιπόνθαμπορούσεναυπάρξηίσομεταλόγιατουεκείνα, ταοποίαμεαφοσίωσηγιατηνδόξατουΚυρίουέλεγε, ότι‘θαευχόμουνναείμαιανάθεμαγιαχάρητωναδελφώνμου, πουείναισυγγενείςμουκατάσάρκα’; (Ρωμ. 9, 3)Γι’αυτόενώείχεμπροστάτουτουςουρανούς, ταστεφάνιακαιταέπαθλα, δενβιαζότανκαιχρονοτριβούσελέγοντας ‘το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο αναγκαίο για σας’ (Φιλ. 1, 24). Γι’ αυτό ούτε η ορατή αυτή κτίση ενόμισε ότι αρκεί για να παραστήση την αγάπη και τον ζήλο του, αλλά εζητούσε και καποιαάλληπουδενυπήρχε, ώστεναδείξηαυτόπουήθελεκαιεπιθυμούσε. ΑλλάοΙωάννηςέτρωγεβλαστάριακαιάγριομέλι; ΟΠαύλοςόμως, ζώνταςανάμεσασεανθρώπους, όπωςεκείνοςστηνέρημο, δενέτρωγεβλαστάριακαιμέλιάγριο, αλλάκαθότανσεφτωχότεροτραπέζικαιδενείχεούτετηναπαραίτητητροφήεξαιτίαςτηςφροντίδοςτουγιατο κήρυγμα. Αλλά έδειξε αυτός μεγάλη παρρησία προς τον Ηρώδη; Ο Παύλος όμως δεν απεστόμωσε ένα η δύο η τρεις, αλλά πιο πολλούς ομοίους με τον Ηρώδη, η καλύτερα και πολύ χειροτέρους από τον τύραννο αυτόν» (Α’ Ομιλία στον απόστολο Παύλο, ΕΠΕ τόμ. 36 (412, 30 – 415, 30).

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1296-1359 μ.Χ.)σε μία θαυμάσια ομιλία του που εκφωνήθηκε στην εορτή των αγίων και κορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. λέγει : «Αλλά ο Πέτρος βέβαια τέτοιος ήταν, όσο μπορούμε από αυτά τα ολίγα να γνωρίσωμε. Τι ήταν όμως ο Παύλος, και ποια γλώσσα, η μάλλον ποιες και πόσες θα μπορέσουν να παραστήσουν ακόμη και μέτρια την μέχρι θανάτου καρτερία εκείνου για χάρη του Χριστού; Αυτός καθημερινά πέθαινε, η καλύτερα ζούσε όντας παντοτινά πεθαμένος, αφού δεν ζούσε αυτός πλέον, όπως ο ίδιος λέγει, αλλά είχε μέσα του ζωντανό τον Χριστό (Γαλ. 2, 20). Για την αγάπη του Χριστού όχι μόνο εθεώρησε όλα τα παρόντα σκύβαλα, αλλά και τα μέλλοντα τα ετοποθετούσε δεύτερα συγκρίνοντάς τα προς αυτόν. Επειδή λέγει, ‘είμαι πεπεισμένος, ότι ούτε θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος θα μπορέση να μας χωρήση από την αγάπη του Θεού που μας έδειξε μέσω του Ιησού Χριστού’ (Ρωμ. 8, 38-39). Και είχε ζήλο Θεού, ώστε και να ζηλεύη εμάς με ζήλο Θεού. Και σε ποιόν άλλο θα παραχωρήση τα ίσα, παρά μόνον στον Πέτρο; Ποιος πάλι ήταν ως προς την ταπείνωση, να ακούσης αυτόν που λέγει για τον εαυτό του, ‘εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους αποστόλους, τέτοιος που δεν είμαι ικανός να ονομάζωμαι απόστολος’ ( Α’ Κορ. 15, 9)» (αγίου Γρηγ. Παλαμά, Ομιλία 28η για τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ΕΠΕ τόμ. 10, (214, 15-217, 5).

Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, μέσα σε μία εποχή που αμφισβητείται απο κάποιους η πίστη μας στο Χριστό, και η αγάπη μας προς την αγία Εκκλησία μας, αλλά και μέσα σε συνθήκες που απαξιώνουν οποιαδήποτε μορφή σεβασμού και αγάπης προς τις παραδόσεις μας, προς τους προγόνους και τους πατέρες μας, και έχοντας, δυστυχώς, καθημερινώς, μπροστά μας, άσχημα παραδείγματα δυστυχίας, εγκλήματος, καταστροφής, αδικίας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς και απιστίας στους θεσμούς και στον πνευματικό αγώνα εναντίον της αμαρτίας, ο ίδιοςοάγιοςαπόστολοςΠαύλος, πουεορτάζομεαυτέςτιςημέρες, καιπουείναιοπολιούχοςκαιπροστάτηςμας, μεπολλήαγάπηκαιμεγάληπνευματικήπροστασία, μαςπροσκαλείνασυνεορτάσωμεμαζύτουτηνμεγάληαυτήκαισωτηρίαεορτήτηςτοπικήςκαιαποστολικήςμαςΕκκλησίας.

Ιδιαιτέρως σας προσκαλούμε στις προς τιμή του εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον καθεδρικό ιερό μας Ναό:

α) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ στις 7 το απόγευμα στον Μέγα Αρχιε-ρατικό ΕΣΠΕΡΙΝΟ και στη συνέχεια στις 8.30 στην ιερά ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ της σεπτής Εικόνος του στα Βήματα του αγίου Αποστόλου, από τον ιερό Ναό μέχρι το μνημείοτηςαφίξεώςτουστηναρχαίαΝεάπολη, στοκέντροτηςΚαβάλας, όπουθατελεσθήηαρτοκλασίακαιθαεπακολουθήσητοθείοΚήρυγμα,

β) το ΣΑΒΒΑΤΟ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ το πρωί στον Όρθρο, στο Αρχιερατικό Συλ-λείτουργο και στην Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως μας από την Βουλγαρική κατοχή το 1913, και

γ) το βράδυ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρας στις 9 μ.μ. στην ιερά Α-γρυπνία που θα πραγματοποιηθή στην πρώτη εκκλησία του αποστόλου ΠΑΥΛΟΥ στην αρχαία πόλη των Φιλίππων, η οποία μας παραχωρείται ευγενώς από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας για την πραγματοποίηση αυτής της λατρευτικής μας εκδηλώσεως.

Σας περιμένομε όλους και όλες με μεγάλη χαρά και πνευματική αγαλλίαση.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ

Με πατρικές ευχές και ευλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 12 Ιουλίου 2024 Θάνατος 68χρονης στην παραλία της Νέας Ηρακλείτσας Αναρτήθηκε 11 Ιουλίου 2024 Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – Ανανέωσε ο Τάιρ Γκαθράιτ Αναρτήθηκε 11 Ιουλίου 2024 Ένας 79χρονος και ένας 66χρονος έχασαν τη ζωή τους στις παραλίες τις Κάρυανης και της Κεραμωτής Αναρτήθηκε 11 Ιουλίου 2024 Meteo: Στα ύψη η θερμική επιβάρυνση λόγω καύσωνα – Η Καβάλα στο «κόκκινο» Αναρτήθηκε 2 Ιουλίου 2024 ΟΡΝΙΘΕΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ στο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 12-13 Ιουλίου 2024 Αναρτήθηκε 1 Ιουλίου 2024 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: «Ακόμη ένας στόχος μας επιτυγχάνεται με την ίδρυση του 1ου ΕΠΑ.Λ Θάσου» Αναρτήθηκε 1 Ιουλίου 2024 ΘΑΣΟΣ – Το ψήσιμο σε υπάιθριο χώρο του κόστισε 2.250 ευρώ Αναρτήθηκε 30 Ιουνίου 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – Θα μας λείψει ο Μανώλης – Δοτικός, ευγενικός, με απίστευτη καλοσύνη και ένα πλατύ χαμόγελο Αναρτήθηκε 30 Ιουνίου 2024 ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Αποχωρεί απο τις επαγγελματικές κατηγορίες Αναρτήθηκε 26 Ιουνίου 2024 Συστάθηκαν συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων απο το Δασαρχείο Καβάλας Αναρτήθηκε 26 Ιουνίου 2024 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: «111 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας, συνεχίζουμε ενωμένοι την πορεία προς τα εμπρός» Αναρτήθηκε 26 Ιουνίου 2024 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ο στόχος του Γ.Σ. Ελευθερούπολης είναι να κρατήσει τον βασικό “κορμό” και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο Αναρτήθηκε 26 Ιουνίου 2024 Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης με το Δ.Σ. και στελέχη της Ε.Α.Σ. Καβάλας Αναρτήθηκε 25 Ιουνίου 2024 Ο Προστάτης και Ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Άγιος Απόστολος Παύλος – Το εόρτιο μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φ.Ν.-Θ Αναρτήθηκε 25 Ιουνίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Διέρρηξαν κατάστημα με τρόφιμα και αναλώσιμα Αναρτήθηκε 22 Ιουνίου 2024 Για πρώτη φορά τετ τα τετ της Πρυτανείας του Δ.Π.Θ. με τον Αντιπεριφειάρχη Αλ. Ιωσηφίδη Αναρτήθηκε 22 Ιουνίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Αλλάζει το απογευματινό θερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων Αναρτήθηκε 21 Ιουνίου 2024 Πρόγραμμα Εορτασμού του Πολιούχου Αποστόλου Παύλου και της 111ης επετείου από την Απελευθέρωση της Καβάλας Αναρτήθηκε 17 Ιουνίου 2024 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Φ.Ν-Θ – EΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ» Αναρτήθηκε 17 Ιουνίου 2024 Ο.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – «Χρυσά» τα κορίτσια της σκυταλοδρομίας 4Χ100 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Αναρτήθηκε 17 Ιουνίου 2024 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – Πρεμιέρα στις μεταγραφές με Θοδωρή Καρρά Αναρτήθηκε 16 Ιουνίου 2024 ΞΑΝΘΗ – Τέσσερις νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο Αναρτήθηκε 15 Ιουνίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Έκθεση με Επιμέλεια του Κ. Παπακοσμά Αναρτήθηκε 14 Ιουνίου 2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – Χριστόδουλος Τοψίδης: «Οδικά έργα, δρομολογούνται και υλοποιούνται με συνέπεια» Αναρτήθηκε 14 Ιουνίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Συνελήφθη δράστης διωκόμενος με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Αναρτήθηκε 14 Ιουνίου 2024 Ανασχηματισμός – Αυτή είναι η νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ο Ν. Παναγιωτόπουλος Αναρτήθηκε 14 Ιουνίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Καθαρή η παραλία της Ραψάνης χαρις στον εθελοντισμό του Πολιτιστικού Συλλόγου Βύρωνα Αναρτήθηκε 10 Ιουνίου 2024 ΠΑΣΟΚ Καβάλας: “Ευχαριστούμε τους πολίτες που μας ανέδειξαν 2η πολιτική δύναμη στον Νομό” Αναρτήθηκε 10 Ιουνίου 2024 Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ – Στο τραπέζι της Γενικής Συνέλευσης το όνομα της ΠΑΕ και το μετοχικό κεφάλαιο Αναρτήθηκε 10 Ιουνίου 2024 Ν.Ο.Θ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ – Μαθήματα ζωής, δύναμης και θέλησης παρέδωσαν οι κολυμβητές ΑμεΑ Αναρτήθηκε 10 Ιουνίου 2024 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Στο τελικό στάδιο οι εργασίες στο οικόπεδο Κρέη Αναρτήθηκε 7 Ιουνίου 2024 67ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – Ανοιχτό κάλεσμα εθελοντών Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Σε χειμερία νάρκη προεκλογικά ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2024 Ν.Ο.Θ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ – Ημερίδα μικρών κολυμβητών για την απόκτηση εμπειριών