Την ερχόμενη Δευτέρα το αναβληθέν Δ.Σ. Θάσου

Αναρτήθηκε στις 04/03/2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Μετά την ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, της από 3/3/2020 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2406/28-02-2020 πρόσκληση συνεδρίασης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 1. Περί έγκρισης ή μη της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΄Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

     (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί λήψης απόφασης για ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου για τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κλπ που οφείλουν οι εταιρείες «ENERGA POWER TRADING» και «HELLAS POWER».

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 23.444,78 € που αφορούν κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που αφορούν Δ’ κατανομή έτους 2019 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί έγκρισης της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: « Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι» και χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 • Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί συγκρότησης της επιτροπής σφράγισης – αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Θάσου, για το έτος 2020.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης τεχνικής ξυλείας ατομικών αναγκών (οικοδομική ξυλεία) σε κατοίκους του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης κατά μήκος της Ε.Ο. 69 και Ε.Ο. Θάσου από το δημοτικό δάσος Θάσου για λόγους πυροπροστασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 13159/04-11-2019 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» (Υπ’ αριθ. 11/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης ή μη δασικής οδού ΄Γ κατηγορίας, μήκους 30 μέτρων, στη θέση «Μούργενα» της Δ.Κ. Θάσου (Υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης ή μη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας, στη θέση  «Σαλιάρα» της Τ.Κ. Παναγίας (Υπ’ αριθ. 12/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του  Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 16/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 17/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου, εκτάσεως 41680,75 τ.μ. στη Σαλιάρα Δ.Κ. Παναγίας (Υπ’ αριθ. 13/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη της με αριθμό πρωτ. 13829/14.11.2019 αίτησης της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.» με την οποία ζητά την εγκρίνει διενέργειας ερευνητικών εργασιών μαρμάρου σε δημοτική έκταση 52.864,95 στρεμμάτων του Δήμου Θάσου στη θέση «Πρυνιά-Λαγοφωλιά» Σαλιάρας στην περιοχή Τ.Κ. Παναγίας, Δ. Θάσου, Π.Ε. Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4512/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4442/2016 (Υπ’ αριθ. 14/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 • Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1202/03-02-2020 αιτήσεως της εταιρείας «Δ.Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε.» (Υπ’ αριθ. 15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης  Γεώργιος                                                                                                                                                                                           

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 1 Απριλίου 2020 Έκτακτη επιχορήγηση στο Δήμο Ξάνθης από το ΥΠΕΣ Αναρτήθηκε 1 Απριλίου 2020 ΕΚΤΑΚΤΟ: Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ από σήμερα Τετάρτη Αναρτήθηκε 1 Απριλίου 2020 Οι επιπτώσεις της καραντίνας… (τι λένε οι ειδικοί) Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Καλού κακού ετοιμάζεται ο Δήμαρχος Ξάνθης… (γέμισε κρεβάτια το Αμοιρίδειο) Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Ν.Χαρδαλιάς: «Σε αυτούς τους 5 δήμους εκπέμπουμε SOS για τις επόμενες 14 ημέρες» Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Και ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ στη γραμμή Μητσοτάκη δίνει το μισό μισθό του Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ με τη σύλληψη συμμορίας Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Τα «καλά» του κορωνοιού… Τετάρτη 1 Aπριλίου, 1.5 εκατ. ευρώ express στους αγρότες του Ν. Καβάλας Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Πήρε φωτιά το 2513500000, σε 7 μέρες, 630 πολίτες ζήτησαν βοήθεια από το Δήμο Καβάλας Αναρτήθηκε 31 Μαρτίου 2020 Έφυγε ανήμερα της εκπομπής του, ο «γλεντζές» των καβαλιώτικων FM (Γράφει ο Σταύρος Δεληγιάννης) Αναρτήθηκε 30 Μαρτίου 2020 400 ολόσωμες φόρμες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου (Βάζει πάνω από όλα την Καβάλα ο Μακάριος) Αναρτήθηκε 30 Μαρτίου 2020 Δες πως σχολίασε η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση Μητσοτάκη για περικοπή βουλευτικών μισθών Αναρτήθηκε 30 Μαρτίου 2020 Έφυγε… ο τελευταίος Παρτιζάνος Αναρτήθηκε 30 Μαρτίου 2020 Κ.Μητσοτάκης: 50% περικόπτονται οι βουλευτικές και υπουργικές αποζημιώσεις Αναρτήθηκε 28 Μαρτίου 2020 Αλκης Ζοπόγλου: «Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο Cosmopolis με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις» Αναρτήθηκε 27 Μαρτίου 2020 Οδηγίες για τήρηση μέτρων από Περιφερειάρχη ΑΜΘ σε φοιτητές που ήρθαν από Τουρκία και μπήκαν σε καραντίνα Αναρτήθηκε 27 Μαρτίου 2020 Υγειονομικό υλικό παρέδωσε η Αντιπεριφέρεια Καβάλας στο Νοσοκομείο Αναρτήθηκε 27 Μαρτίου 2020 Το μόνο «θετικό» στον Τζόνσον είναι ο κορωνοιός …αστειεύονται οι επικριτές του επικρίνοντας την «χαλαρή» στάση του! Αναρτήθηκε 27 Μαρτίου 2020 Η Δράμα και το Cinema θρηνούν «καρέ καρέ» τον Αντώνη Αναρτήθηκε 25 Μαρτίου 2020 Το πρωτότυπο και «δυνατό» μνμ για την 25η Μαρτίου 1821 του Δημάρχου Καβάλας που έγινε viral (video) Αναρτήθηκε 24 Μαρτίου 2020 Θαυμάστε Καγκελάριο…και τη λειτουργία των Γερμανικών Αρχών Υγείας Αναρτήθηκε 23 Μαρτίου 2020 Επεκτείνετε το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο Δήμο Καβάλας Αναρτήθηκε 23 Μαρτίου 2020 Stop στις πληρωμές στα ταμεία της ΔΕΥΑΚ σε Καβάλα και Κρηνίδες Αναρτήθηκε 23 Μαρτίου 2020 ΜΚΟ και Αλλυλέγγυοι στη δομή Ασημακοπούλου διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν το δελτίο τύπου του Μακάριου Αναρτήθηκε 22 Μαρτίου 2020 Αναστέλλονται τα παζάρια σε Ελευθερούπολη και στην παραλία Οφρυνίου Αναρτήθηκε 21 Μαρτίου 2020 Χάθηκε η μπάλα…με 793 σήμερα Σάββατο Ιταλούς νεκρούς, τα Ελληνικά HOAXES έτρεξαν να διαψεύσουν φώτο με φέρετρα! Αναρτήθηκε 18 Μαρτίου 2020 Τι αλλάζει λόγω «covid 19» στη λειτουργία της λαϊκής (παζάρι) Αναρτήθηκε 18 Μαρτίου 2020 Και η ζωή συνεχίζεται… 4 πολιτικοί γάμοι στο Δημαρχείο Αναρτήθηκε 18 Μαρτίου 2020 Βασίλη (Billy), τέλος εποχής για το θρυλικό σνακ μπαρ της Βενιζέλου Αναρτήθηκε 17 Μαρτίου 2020 Το SMS νοσηλευτών, γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία προς τους πολίτες Αναρτήθηκε 16 Μαρτίου 2020 Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας: «Δώστε αίμα, μειώνονται τα αποθέματα» (δες που, και πώς) Αναρτήθηκε 14 Μαρτίου 2020 Kλείνουν και τα προπατζίδικα Αναρτήθηκε 14 Μαρτίου 2020 Χρήσιμες συμβουλές από τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας Αναρτήθηκε 13 Μαρτίου 2020 Κλείνουν από το Σάββατο 14 Μαρτίου κουρεία,κέντρα αισθητικής, οίκοι ανοχής, κέντρα (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος