Τώρα

 • Ενημέρωση με Αλήθειες
Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Την ερχόμενη Δευτέρα το αναβληθέν Δ.Σ. Θάσου

Αναρτήθηκε στις 04/03/2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Μετά την ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, της από 3/3/2020 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2406/28-02-2020 πρόσκληση συνεδρίασης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 1. Περί έγκρισης ή μη της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης  εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΄Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

     (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί λήψης απόφασης για ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου για τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κλπ που οφείλουν οι εταιρείες «ENERGA POWER TRADING» και «HELLAS POWER».

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 23.444,78 € που αφορούν κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 46.889,56 € που αφορούν Δ’ κατανομή έτους 2019 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 • Περί έγκρισης της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: « Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι» και χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 • Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί συγκρότησης της επιτροπής σφράγισης – αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Θάσου, για το έτος 2020.

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης τεχνικής ξυλείας ατομικών αναγκών (οικοδομική ξυλεία) σε κατοίκους του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης κατά μήκος της Ε.Ο. 69 και Ε.Ο. Θάσου από το δημοτικό δάσος Θάσου για λόγους πυροπροστασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ. 13159/04-11-2019 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» (Υπ’ αριθ. 11/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης ή μη δασικής οδού ΄Γ κατηγορίας, μήκους 30 μέτρων, στη θέση «Μούργενα» της Δ.Κ. Θάσου (Υπ’ αριθ. 10/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης ή μη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας, στη θέση  «Σαλιάρα» της Τ.Κ. Παναγίας (Υπ’ αριθ. 12/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του  Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 16/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 17/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου, εκτάσεως 41680,75 τ.μ. στη Σαλιάρα Δ.Κ. Παναγίας (Υπ’ αριθ. 13/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη της με αριθμό πρωτ. 13829/14.11.2019 αίτησης της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.» με την οποία ζητά την εγκρίνει διενέργειας ερευνητικών εργασιών μαρμάρου σε δημοτική έκταση 52.864,95 στρεμμάτων του Δήμου Θάσου στη θέση «Πρυνιά-Λαγοφωλιά» Σαλιάρας στην περιοχή Τ.Κ. Παναγίας, Δ. Θάσου, Π.Ε. Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4512/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4442/2016 (Υπ’ αριθ. 14/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 • Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1202/03-02-2020 αιτήσεως της εταιρείας «Δ.Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε.» (Υπ’ αριθ. 15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης  Γεώργιος                                                                                                                                                                                           

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 3 Αυγούστου 2020 Και χαζομπαμπάς και χρυσός ο Γρηγόρης Μοσχοβίδης Αναρτήθηκε 3 Αυγούστου 2020 Έπεσε αεροπλάνο πάνω σε οικία στην Πρώτη Σερρών – Είχε άγιο ο χειριστής του Αναρτήθηκε 2 Αυγούστου 2020 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ: 13 κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, έντεκα (11) από τα οποία σχετίζονται με συρροή στο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος Αναρτήθηκε 2 Αυγούστου 2020 Μετά από χρόνια ο Μιχαηλίδης κάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Νέστου Αναρτήθηκε 1 Αυγούστου 2020 Νομίατρος Καβάλας στη «Ν» : «Παραχαλαρώσαμε αλλά όχι πανικός, μόνο ατομική και επαγγελματική ευθύνη στην τήρηση των μέτρων» Αναρτήθηκε 30 Ιουλίου 2020 Μακάριος: Εισακούστηκαν τα παράπονα επαγγελματιών για μειώσεις μισθωμάτων στην παραλία της Καβάλας Αναρτήθηκε 29 Ιουλίου 2020 Ο Λεόντιος Πετμεζάς στην Σύγχρονη Πινακοθήκη Αργοστολίου Αναρτήθηκε 27 Ιουλίου 2020 Ματαιώνονται οι εμποροπανηγύρεις σε Οφρύνιο, Πέραμο, Ηρακλείτσα λόγω COVID 19 Αναρτήθηκε 27 Ιουλίου 2020 Δ.Mπαταλογιάννης: «Θα πρέπει να στηρίξουμε δυναμικά τον Αθλητικό και τον Πολιτιστικό πλούτο του Δήμου Παγγαίου» Αναρτήθηκε 27 Ιουλίου 2020 Ο Αντιπεριφερειάρχης Αλιείας ΑΜΘ με τους ψαράδες στο Αγίασμα Αναρτήθηκε 26 Ιουλίου 2020 ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΟ!!! ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – GRAND MΑΣΟΥΤΗΣ στη Ραψάνη Καβάλας Αναρτήθηκε 26 Ιουλίου 2020 Την πήρε ο Άνεμος…έφυγε η Ολίβια ντε Χάβιλαντ Αναρτήθηκε 26 Ιουλίου 2020 Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Καβάλας για το χρυσό μετάλλιο στην Λεμονιά Γκαιντατζή Αναρτήθηκε 26 Ιουλίου 2020 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «Η ατραπός της πίστης» Αναρτήθηκε 25 Ιουλίου 2020 Δ.Καζάκης, ΕΠΑΜ: «Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, επίδειξη βαρβαρότητας και απουσίας τουρκικού πολιτισμού» Αναρτήθηκε 25 Ιουλίου 2020 Όλα τα ΄χει ο μπαξές (καθαρισμός του λιμανιού της Περάμου) Αναρτήθηκε 25 Ιουλίου 2020 Καμιά βραδιά δεν θα είναι ίδια στο θρυλικό CORAL του Κώστα στην Ελευθερούπολη Αναρτήθηκε 25 Ιουλίου 2020 Η ευαισθησία Μουριάδη για τους νέους, και η συνεργασία με το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Αναρτήθηκε 24 Ιουλίου 2020 Διπλό μήνυμα Μέτιου – Αγγελοπούλου Αναρτήθηκε 24 Ιουλίου 2020 83χρονη από το Δήμο Παγγαίου θετική στον COVID- 19 Αναρτήθηκε 24 Ιουλίου 2020 Αντίο Παύλε …σ΄ευχαριστούμε Αναρτήθηκε 24 Ιουλίου 2020 Kαλά νέα για τους σπαραγγοπαραγωγούς από τον Μακάριο Αναρτήθηκε 23 Ιουλίου 2020 Για 2 σημαντικά έργα στον Σκρέκα ο Δήμαρχος Παγγαίου Αναρτήθηκε 23 Ιουλίου 2020 Ένα νέος Ασπροπάρης δίνει το παρόν στην περιοχή μετά από πολλά χρόνια! Αναρτήθηκε 23 Ιουλίου 2020 Το μνμ της Λέσχης Ποντίων Ν.Καβάλας για την Αγία Σοφία Αναρτήθηκε 23 Ιουλίου 2020 Καλλιεργούσε χασίς και συνελήφθη από τους άνδρες του Α.Τ. Παγγαίου Αναρτήθηκε 23 Ιουλίου 2020 Δες την χειρόγραφη (στο πόδι…) πρόταση Τοψίδη στο Περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ Αναρτήθηκε 23 Ιουλίου 2020 «Πρωινές» κόντρες για μια ταμπέλα!!! Αναρτήθηκε 22 Ιουλίου 2020 Βγάζει δουλειά ο Κυριάκος Σταυρίδης με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Καβάλας Αναρτήθηκε 22 Ιουλίου 2020 H Αμμόγλωσσα Κεραμωτής πραγματική απόλαυση για τους λουόμενους (παρεμβάσεις καθαρισμού μετά από χρόνια από το Δήμο Νέστου) Αναρτήθηκε 22 Ιουλίου 2020 Μακάριος: Η απάντηση στον Ερντογάν για την Αγία Σοφία, η εντατικοποίηση της διεθνοποίησης της γενοκτονίας των Ποντίων Αναρτήθηκε 22 Ιουλίου 2020 Συγκινεί όλη την Ελλάδα αυτό το όμορφο κορίτσι που παλεύει τη λευχαιμία (ημερολόγιο μέρα 36η) Αναρτήθηκε 21 Ιουλίου 2020 O Δήμος Παρανεστίου πρωτοπορεί αποκτώντας ηλεκτρικό αυτοκίνητο Αναρτήθηκε 21 Ιουλίου 2020 Τέλος η αγωνία για την τύχη της Ελένης Κουκουτίνη (Το «ευχαριστώ» της οικογένειάς της)